กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หน้าหลักเกี่ยวกับผู้พัฒนาระบบโครงสร้างกลุ่มงานระบบติดตามข้อมูลงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ถามตอบปัญางานข้อมูลกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุขผลการดำเนินงานในรอบปีปัจจุบันดาวน์โหลดข้อมูลและโปรแกรมต่างที่สำคัญ