รายงาน506 Version4.04.60
ระบบติดตามส่งรายงาน สสจ.ยโสธร

หมายเหตุ
ส่งทันเวลา
:
ส่งช้า
:
ไม่มีCaseรายงาน
:
ไม่รายงาน Case
:
ยังไม่ถึงกำหนด
:
Null
รับแล้ว
:
รับแล้ว :
มีการแก้ไขไฟล์
:
(สสจ.กรุณาโหลดใหม่)
เดือน : ปี :วันนี้ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2563

สรุปผล การส่งรายงาน 506 ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2563
Untitled Document
สัปดาห์ 1
สัปดาห์ 2
สัปดาห์ 3
สัปดาห์ 4
สัปดาห์ 5
สรุปการส่ง
ลำดับหน่วยงานจันทร์พฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีจันทร์ทันเวลา
259121619232630% (จำนวน)
1 รพ.ยโสธรคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null 87.50 %(7)
2 รพ.ทรายมูลคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null 37.50 %(3)
3 รพ.กุดชุมคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null 87.50 %(7)
4 รพ.คำเขื่อนแก้วคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null 100 %(8)
5 รพ.ป่าติ้วคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด ไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน ไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน คลิกโหลดคลิกโหลด null 100 %(8)
6 รพ.มหาชนะชัยคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null 100 %(8)
7 รพ.ค้อวัง คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null 100 %(8)
8 รพ.ไทยเจริญ คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null 100 %(8)
9 รพร.เลิงนกทาคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null 87.50 %(7)
10 สสอ.เมืองยโสธรคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null 100 %(8)
11 สสอ.ทรายมูล คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null 50.00 %(4)
12 สสอ.กุดชุมคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด ไม่มีcaseรายงาน คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด ไม่มีcaseรายงาน คลิกโหลดคลิกโหลด null 62.50 %(5)
13 สสอ.คำเขื่อนแก้วคลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด ไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน คลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null 62.50 %(5)
14 สสอ.ป่าติ้วคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null 100 %(8)
15 สสอ.มหาชนะชัยไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด ไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null 87.50 %(7)
16 สสอ.ค้อวังไม่มีcaseรายงาน คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลด ไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน ไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน ไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน null 62.50 %(5)
17 สสอ.เลิงนกทาคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลด null 50.00 %(4)
18 สสอ.ไทยเจริญคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null 87.50 %(7)