คลิกส่งรายงาน506ส่งสสจ.ยส
ส่งรายงานอำเภอเมืองยโสธร
ส่งรายงานอำเภอทรายมูล ส่งรายงานอำเภอทรายมูล ส่งรายงานอำเภอทรายมูล ส่งรายงานอำเภอทรายมูล ส่งรายงานอำเภอทรายมูล ส่งรายงานอำเภอทรายมูล ส่งรายงานอำเภอทรายมูล ส่งรายงานอำเภอทรายมูล

เรียน ผู้รับผิดชอบการรับและส่งรายงาน 506 ทุกแห่ง
           ตาม มติที่ประชุมพัฒนางานระบาดวิทยา ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม บังไฟโก้นั้น มีมติให้ปรับเปลี่ยนช่องทางการส่งรายงาน506ซึ่งในเวลาต่อมาศูนย์ระบาดวิทยาและศูนย์คอมฯได้ร่วมกันพัฒนาช่องทางดังกล่าว
ในเวปไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำกับ ติดตาม การส่งรายงาน 506 ตลอดจนเป็นการสนับสนุน โครงการอำเภอควบคุม โรคแข็ง ซึ่งเป็นนโยบายเน้นหนักของกรมควบคุมโรค ดังนั้น จึงขอความร่วมมือเครือข่ายระบาดวิทยาทุกแห่งใช้และส่งรายงาน
ช่องทางนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ user และ password ของรหัสสถานบริการที่มีอยู่แล้วซึ่ง password ให้เพิ่มตัว p หน้ารหัส สถานบริการดังกล่าว จากนั้นก็คลิ๊กส่ง หากมีปัญหา/ข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
1. คุณไมตรี ทองสถิตย์ 0854979179 ศูนย์คอมฯ
2. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ยโสธร โทร. 045-724714 ต่อ 139-140 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-2663414


ขอขอบคุณ >คุณปรีชา ลากวงษ์ < ผู้ริเริ่มและพัฒนาระบบการส่งรายงานนี้ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
หมายเหตุ เริ่มทดลองใช้ 25 มกราคม 2555