Click เลือกรายการ
1. ทำเนียบอำเภอทั้งหมด
2. ทำเนียบตำบลทั้งหมด
3. ทำเนียบหมู่บ้านทั้งหมด
4. ทำเนียบตำบลจำแนกรายอำเภอ
5. ทำเนียบหมู่บ้านจำแนกรายตำบล
อำเภอ
พื้นที่
ตร.กม
ประชากร
ระยะทางจากจังหวัด
(กม.)
จำนวนตำบล
จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนเทศบาล
จำนวน อบต.
เมือง
578.00
129,994
1
17
190
3
15
ทรายมูล
272.78
30,924
18
5
54
1
5
กุดชุม
544.00
65,990
37
9
128
1
9
คำเขื่อนแก้ว
638.40
68,606
23
13
115
1
13
ป่าติ้ว
308.00
35,052
28
5
57
1
5
มหาชนะชัย
455.27
58,301
41
10
103
1
10
ค้อวัง
150.00
26,137
70
4
45
1
4
เลิงนกทา
942.80
94,272
69
10
145
4
8
ไทยเจริญ
272.20
30,008
51
5
48
1
4
รวม
4161.45
539,284
-
78
885
14
73
 หมายเหตุ :   ข้อมูลประชากรจากหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
 จำนวน ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. update ณ 1 ต.ค. 51  อ.เมือง ไม่รวมตำบลในเมือง